А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [526]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [591]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

 › 

термін ремонт

ремонт - repair Activities performed to preserve or to restore the function of a structure that fall outside the definition of maintenance. ремонт Види діяльності, що виконуються для того, щоб захистити або відновити функції споруди, що виходять за межі визначені для поточного обслуговування. ремонт Мероприятия по сохранению или восстановлению тех функциональных способностей конструкции, которые вышли за пределы, установленные для технического обслуживания. 0.36 П nominal value Value fixed on non-statistical bases, for instance on acquired experience or on physical conditions. номінальне значення Значення визначене на нестатистичній базі, наприклад, на базі отриманого досвіду або фізичного стану. номинальное значение Числовое значение, полученное без статистического анализа, а на основании опыта или физических условий. 0.37 П action ( ) F a) Set of forces (loads) applied to the structure (direct action); b) Set of imposed deformations or accelerations caused for example, by temperature changes, moisture variation, uneven settlement or earthquakes (indirect action). дія( ) F a) Сукупність сил (навантажень), які прикладені до конструкції (пряма дія); b) Сукупність прикладених деформацій або прискорень, що викликані, наприклад, зміною температури, зміною вологості, нерівномірним осіданням або землетрусами (непряма дія). воздействие (F) a) Нагрузка, приложенная к строительной конструкции (прямое воздействие); b) Деформации или ускорения, вызванные внешними причинами, например, температурными изменениями, изменением влажности, неравномерной осадкой оснований или землетрясениями (косвенное воздействие). 0.38 П effect of action (E) Effect of actions (or action effect) on structural members, (e.g. internal force, moment, stress, strain) or on the whole structure (e.g. deflection, rotation). ефект дії (E) Результат дій (або ефект дії) на елементи споруди, (тобто внутрішня сила, момент, напруження, деформації) або на всю споруду (тобто, переміщення, поворот). эффект воздействия (E) Реакция строительной конструкции, (например, внутренняя сила, момент, напряжение, растяжение) или сооружения в целом (например, отклонение, поворот)

Ця фраза "ремонт" згадується у нормативному документі EN 1990 Основи проектування конструкцій. EN 1990, mass
Літера: Ю | Просмотров: 986 | Добавил: admin | Рейтинг: 0.0/0
Також прогляньте схожі будівельні терміни EN 1990 Основи проектування конструкцій:
Фраза внесена , время добавления: 20:21

Термін ремонт відноситься до категорії літера "Ю", згадується у документі EN 1990 Основи проектування конструкцій.

Ключові слова сторінки: EN 1990, mass,
У "словнику будівельника" є такий термін: Віконний блок
світопрозора частина конструкції, призначена для природного освітлення приміщень, їх вентиляції і захисту від атмосферних та шумових впливів.

Блок віконний складається...
Дополнительная информация: