› 
 › 
РИЗИКИ В БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ

22:14

РИЗИКИ В БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ

РИЗИКИ В БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ


Будівельна галузь є однією із найбільш перспективних та прибуткових галузей народного господарства, але водночас – проблемною та небезпечною. Аналізуючи обставини та причини нещасних випадків на будівництві встановлено [1], що переважна більшість з них відбувається, через падіння з висоти при зведенні будинків монолітно-каркасним способом. Помилки різного характеру можуть коштувати життя, погіршення здоров’я та значних матеріальних втрат. На практиці досягнути абсолютної безпеки не можливо, завжди є певний надлишковий ризик.

ризики будівництва


Ризик (слово запозичене з італійської - «небезпека», «загроза») – це міра очікуваної невдачі, неблагополуччя в діях, небезпека настання для здоров’я людини небажаних наслідків; певні явища, прояв яких супроводжується можливими матеріальними втратами. Для ризику характерні несподіваність, раптовість настання небезпечної ситуації, що передбачає швидкі рішучі дії щодо усунення чи послаблення впливу джерела небезпеки. Поняття ризику поєднує два елементи: частоту (вірогідність), з якою відбувається небезпечна подія та наслідки негативного впливу.

Першочергово термін «ризик» застосовано в комерції, при цьому протиставлялись можливі втрати при невдачі пов’язані з випадковістю підприємства та величиною переслідуваного прибутку.

Як бачимо [2], ризик є кількісною характеристикою впливу небезпек, що формуються діяльністю людини, тобто кількістю смертельних випадків, захворюваністю, інвалідністю, що викликана дією на людину визначеної небезпеки. Ризик безпосередньо пов'язаний з поняттям збитку, тобто з імовірністю загибелі або пошкодження об'єкта, чим менше вивчені ризики, тим більше шкоди. У зв'язку з цим виникає потреба у накопиченні та аналізі інформації відносно різних несприятливих явищ з метою з'ясування загальних тенденцій розвитку і закономірностей їх прояву.

Будівництво, в порівнянні з вугільною, хімічно, соціально-культурною сферою та торгівлею, транспортом та ін., відноситься до однієї із тих галузей, для яких характерна вірогідність виникнення значної кількості ризиків. Крім того, важливу роль відведено фінансовим ризикам в будівельній галузі, які виникають, через непередбачувані зміни в законодавстві чи економіці, враховуючи тривалість інвестицій та капіталомісткість процесу будівництва, можуть негативним чином відбитись на результатах.

Фактори виникнення ризиків у будівництві
економічніюридичніадміністративніархітектурно-будівельні


В галузі будівництва очевидною є висока небезпека виникнення різноманітних форс-мажорних обставин та ситуацій, які пов’язані із виконанням різноманітних будівельних робіт та складними виробничими процесами, наприклад, висотні, монтажні, розвантажувально-завантажувальні роботи, транспортні засоби, складні технологічні процеси, що відбуваються при високих температурах (1000 - 15000С), тиску, застосування отруйних хімічних речовин, електрообладнання та ін.

На даний час, ризик все частіше використовують для оцінювання впливу негативних факторів виробництва будівельних матеріалів та виробів [3]. Це пов’язано з тим, що ризик як кількісну характеристику реалізації небезпек можна застосовувати для оцінки стану умов праці, економічних збитків, кількості нещасних випадків і захворювань на виробництві, а також формувати систему соціальної політики на підприємстві (компенсації, пільги).

Кількісна оцінка ризику є процесом оцінки значень вірогідності і наслідків негативних явищ та подій. Небезпеки можуть реалізуватися у формі травм чи захворювань, лише в тому випадку, якщо формування небезпек (ноксосфера) перетинається із зоною діяльності людини (гомосфера). В промислових умовах – це робоча зона та джерело небезпеки (один із елементів промислового виробництва).

Згідно офіційні даних [4], встановлено зменшення в 2012 р. при порівнянні з 2011р. загального рівня виробничого травматизму (- 47) та смертельного (-19) в будівельній галузі.

Основні причини виробничого травматизму в будівельній галузі [5]:
- організаційні ( ≈ 55 %) – недоліки в організації робіт на будівельному майданчику, недостатнє навчання працівників, відсутність необхідного спостереження за проведенням робіт, порушення технології виробництва, а також режиму праці та відпочинку, зайнятість працівників не за спеціальністю;
- технічні ( ≈ 35 %) – незадовільний стан обладнання та інструментів, конструктивні недоліки машин, механізмів, вантажних засобів, будівельних конструкцій і устаткування;
- психофізіологічні та ін. (≈ 10 %) – неуважність при виконанні робіт, порушення правил безпеки, ігнорування засобів захисту.

До основних заходів щодо зниження рівнів будівельного ризику відносять розробку планів. Такі плани повинні передбачати виконання наступних завдань: управління ризиками та мотиваційне регулювання.

Отже, в будівельній галузі рівень ризику може зростати від незначного до неприпустимого. Зниження величини рівня ризику залежить від особистісних якостей людини задіяної у процесі трудової діяльності, а також від заходів щодо його зниження.

1. Румежак О. Від пошуку порушень – до виявлення ризиків / О. Румежак // Науково-виробничий журнал «Охорона праці» № 12.- Київ, 2012. - с. 8-9.
2. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності / Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний // Навч. посібник. - Львів: Новий Світ, 2001. - 320 с.
3. Ветошкин А.Г. Техногенный риск и безопасность / А.Г. Ветошкин, К.Р. Таранцева // Учебное пособие. - Пенза, 2002. - 171 с.
4. Відомості про стан виробничого травматизму [Електронний ресурс] / Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України. - Режим доступу: http: //www.dnop.kiev.ua/.
5. Полукаров Ю.А. Анализ травматизма в строительстве и рекомендации по его снижению / Ю.А. Полукаров, А.С. Карась // Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки: збірник матеріалів шостої науково-методичної конференції. - Київ: НТУУ КПІ, 2011. - с. 76 - 78.

Т.О. Поліщук-Герасимчук, В.С. Довбенко, Національний університет водного господарства та природокористування

RISKS IN THE BUILDING FIELD
There were observing risks in the building field, their impressive influence into vital activity of person - illnesses, injuries, accidents a.s.o. It was analyzed the main reasons of appearing of risks and dangers in the building field. It was proposed ways of reduction of hazard of risk.
Keywords: danger, risk, evaluation of risks, building field, accident.

Джерела і фактори ризику

Просмотров: 2631 | Добавил: | Теги: оцінка ризиків, ризик, нещасний випадок, Небезпека, будівельна галузь | Рейтинг: 0.0/0

Коментарі до РИЗИКИ В БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ - 3 Березня 2014, обговорення та відгуки: