ОЦІНКА ВИХОДУ ТЕПЛОВИХ ВТОРИННИХ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ ДЛЯ РІЗНИХ ОБ'ЄКТІВ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

ОЦІНКА ВИХОДУ ТЕПЛОВИХ ВТОРИННИХ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ ДЛЯ РІЗНИХ ОБ'ЄКТІВ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
І.В. Феофілов


Первинні енергетичні ресурси (ПЕР), теплові вторинні енергетичні ресурси (ТВЕР), вихід ТВЕР

Одним з істотних резервів технічного енергозберігаючого потенціалу національного господарства України є використання ТВЕР, які неминуче виникають в різних технологічних процесах. Для України, в умовах дефіциту власних ПЕР, оцінка виходу ТВЕР стає стратегічно важливим завданням.

До енергогенеруючих були віднесені такі об’єкти, в яких хімічна енергія палива перетворюється або напряму в теплову енергію, або через теплове перетворення в інший вид енергії. Корисним технологічним продуктом в таких енергоустановках є той або інший вид виробленої енергії і, отже, коефіцієнт виробки корисного продукту можна представити як відношення виробленої енергії до хімічно зв’язаного тепла ПЕР, що витрачається на його отримання.

Неенергогенеруючі об’єкти, що споживають ПЕР, представляють собою промислові печі, сушили, дистилятори, випарні апарати і тому подібні технологічні агрегати, в яких хімічна енергія первинного палива перетворюється в теплову енергію і використовується для отримання технологічного продукту з новими властивостями. Метою використання ПЕР в таких об’єктах є створення температурних умов для здійснення необхідних хімічних і структурних перетворень. При цьому тепло готового, проміжного і побічного продукту, а також тепло технологічних відходів може бути використано в якості ТВЕР. Різні існуючі і можливі схеми утилізації цих ТВЕР відображено в [2]. Хімічні і структурні перетворення, що проходять в технологічному агрегаті, проявляються у вигляді екзотермічних і ендотермічних реакцій [3]. Тому сумарний тепловий ефект екзотермічних і ендотермічних реакцій можна розглядати як корисний технологічний продукт, на отримання якого використовується хімічно зв’язане тепло підведеного палива.

Найбільш прийнятний напрям утилізації має бути обраний на основі ексергетичного аналізу технологічних процесів, що протікають в типових енергетичних об'єктах, з врахуванням наявності споживачів енергоресурсів, які виробляються, а також виходячи з умов економічної доцільності.

Список використаних джерел
1. Феофілов І.В. Оцінка виходу теплових вторинних енергоресурсів для різних об’єктів енергетичного господарства України. Частина 1 // Науковий журнал НУБіП України «Енергетика і автоматика» (паперовий варіант електронного видання). Серія: «Технічні науки». – 2012. – №2. – С.83-89.
2. Семененко Н.А. Использование вторичных энергоресурсов промы- шленности. – М.-Л.: Госэнергоиздат, 1955. – 224с.
3. Степанов В.С., Степанова Т.Б. Потенциал и резервы энергосбережения в промышленности. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1990. – 248с.
4. Украина: эффективность малой энергетики. – К.: - Energy Centre in Kiev.
5. Агеєва Т.П. Методичні основи оцінки енергозбереження в сфері житлового та комунально-побутового обслуговування населення України / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. – Київ,2002.– С.20.
6. Баскаков А.П. Теплотехника.- М.: Энергоатомиздат, 1982.– С.264.
7. Феофилов И.В. Оценка выхода ТВЭР на тепло- и электрогенерирующих объектах Украины / Сб. трудов XV конференциистран СНГ с международным участием «Проблемы экологии и эксплуатации объектов энергетики», 13-16 июня 2005г., г.Севастополь. – Киев: ИПЦ АЛКОН НАН Украины, 2005.– С.53-57.
8. Усік А.П., Куц Г.О. Шляхи підвищення рівня, ефективність та перспективи використання вторинних енергетичних ресурсів в промисловості // Проблеми загальної енергетики. – 2000. – №2. – С.42-45

Based on the proposed approach to the definition of solid assessment carried out for various solid objects Ukraine's energy sector for example 2000.
Primary energy resources (FER), thermal secondary energy resources (TSER), yield (TSER).
Категория: Із будівництва | Добавил: admin (2014-05-13)
Просмотров: 699 | Теги: енергетика, ресурси | Рейтинг: 4.0/1

Коментарі до ОЦІНКА ВИХОДУ ТЕПЛОВИХ ВТОРИННИХ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ ДЛЯ РІЗНИХ ОБ'ЄКТІВ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ, обговорення та відгуки: