ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ОСББ

Зарубіжний досвід розвитку ОСББ як новітньої форми діяльності ЖКГ
А. В. Вешневська


Житлово-комунальне господарство (ЖКГ) України – це важлива галузь соціальної сфери, яка забезпечує населення, підприємства та організації необхідними житлово-комунальними послугами та суттєво впливає на розвиток економіки країни.

Проблема ефективної діяльності житлово-комунального господарства як однієї з найважливіших галузей національної економіки зав жди була і є дуже актуальною, що суттєво впливає на розвиток економічних відносин у державі. Численні технічні й економічні проблеми галузі негативно впливають на розвиток економіки країни і викликають соціальне напруження в суспільстві. Для ліквідації кризового стану необхідне реформування ЖКГ та пошук нових форм організації управління та використання житлового фонду. Запорукою успіху реформи ЖКГ є комплексна реалізація соціально орієнтованих і фінансово збалансованих підходів до модернізації галузі, які б забезпечили її стале функціонування.

Законодавством України встановлено основний напрям реформи – створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) на базі державного й комунального жилого фонду. У ринкових умовах господарювання найбільш прогресивною формою управління житлом є саме об’єднання співвласників багатоквартирних будинків. Така форма організації управління житлом має значні переваги, що дозволяють підвищити рівень управління в житловій сфері, покращити утримання та стан житлового фонду країни.
Наявність системної кризи в житловій сфері країни, загальна потреба в розв’язанні невирішених проблем і задач реформування ЖКГ та створення і ефективного функціонування ОСББ обумовлюють необхідність дослідження теоретичних та практичних аспектів функціонування об’єднань та використання зарубіжного досвіду розвитку ОСББ.

ОСББ є порівняно новою організаційною формою суб’єктів господарювання в Україні, виникнення якої пов’язано, насамперед, із питаннями права власності на житло, управління та обслуговування житла. Саме створення такого об’єднання дозволяє власникам житла самостійними зусиллями спільно вирішувати питання щодо належного утримання та використання майна, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів. Створення ОСББ у межах єдиного комплексу нерухомого майна, що включає земельні ділянки і розташовані на них житлові будинки, є також одним із ефективних засобів захисту прав власника житла та організації управління багато квартирними житловими будинками з різни ми власниками окремих приміщень.

В Україні статус ОСББ визначається Законом України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 01.01.2002 р., згідно з яким ОСББ – це юридична особа, створена власниками приміщень для сприяння використання їхнього власного майна та управління, утримання i використання неподільного та загального майна [1]. Слід також відзначити, що згідно з законодавством виникнення права спільної власності на спільне майно у багатоквартирному будинку зі створенням об’єднання співвласників багатоквартирного будинку не пов’язується. Особа стає співвласником цього майна просто в силу набуття права власності на квартиру в будинку.

Основною метою створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку є забезпечення і захист прав його членів та до тримання їхніх обов’язків, належне утримання та використання неподільного і загального май на, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та статутними документами.

По суті, діяльність ОСББ обертається навколо спільного і неділимого майна. Саме про його збереження і правильне використання дбає об’єднання. Основна діяльність об’єднання полягає у здійсненні функцій, що забезпечують реалізацію прав власників приміщень на володіння та користування спільним майном членів об’єднання, належне утримання будинку та прибудинкової території, сприяння членам об’єднання в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов’язань, пов’язаних з діяльністю об’єднання.

У загальному комплексі проблем ринкових перетворень в країнах Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) житловий сектор спочатку опинився на периферії реформ. З одного боку, це пояснюється тим, що вся увага була зосереджена на пріоритетних завданнях лібералізації економіки, створення багатоукладних форм власності, ринку праці, капіталу та інших структур адекватних ринку. З іншого – у ряді держав певні зміни в житловому господарстві почали відбуватися ще до переходу до ринку. Перехід до ринкової економіки викликав у всіх країнах регіону необхідність суттєвого перегляду житлової політики [4].

Зараз в Європі спостерігаються трансформація житлового фонду і зміна форм власності. У більшості країн це не тільки і не стільки приватизація, що пройшла в країнах Східної Європи, скільки передача багатоквартирних муніципальних будинків іншим домовласникам цілком.

Найбільший досвід та успіх у розвитку ОСББ має Естонія, чия влада обрала самий радикальний спосіб реформування ЖКГ – повну його приватизацію, яка тривала 12 років. У 2006 р. був ліквідований останній елемент державної системи ЖКГ – муніципальна служба замовника з управління житловими будинками. Саме управління, як і безпосереднє обслуговування житлового фонду, здійснюється приватним бізнесом вже декілька років до цього. А з 2006 р. функції замовника були повністю передані в приватні руки (у більшості будинків замовником стали самі мешканці або найняті ними фірми). Хоча держава ще володіє деякими стратегічними об’єктами (котельнями, ТЕЦ, тепловими мережами), але управляють ними все ж приватні підприємці. Таким чином, Естонія першою на території колишнього СРСР завершує повний демонтаж державної системи ЖКГ [5].

Житловий фонд в Естонії зараз практично повністю знаходиться в приватних руках (близько 98 % міських квартир належить при ватним особам, кооперативам або фірмам, 2 % – державному соціальному житловому фонду). В абсолютній більшості будинків існують або квартирні товариства (КТ – об’єднують власників квартир, які є аналогом українських ОСББ), або житлові товариства (ЖТ – колишні житлові кооперативи, яким формально належать квартири; їх кількість невелика – в 20 разів менше, ніж КТ). Ці товариства отри мали будинки на баланс і управляють ними, тобто організують утримання і ремонт житлових будівель. Остання обставина принципово відрізняє Естонію від сусідів: у Латвії та Литві питаннями експлуатації житлового фонду досі в основному займається міська влада.

У Польщі створенню ОСББ сприяв Закон «Про власність на житло» від 24.06.1994 р., який ввів поняття житлове товариство (український аналог – ОСББ), яке повинне самостійно господарювати у своєму будинку, в тому числі дбати про зменшення витрат на споживання комунальних послуг і утримання свого спільного майна.

Що стосується країн Західної Європи, то у питаннях розвитку ОСББ найбільший досвід мають Франція і Фінляндія. У Франції комунальні служби є переважно муніципальними. У той же час досить широко поширений і досвід застосування концесій в комунальному господарстві. Ця форма заснована на договорі концесії, відповідно до якого підприємство комунальної сфери передається в експлуатацію при ватній фірмі. Виробництво послуг здійснюється за рахунок концесіонера, при цьому він має право стягувати зі споживачів платежі за надання цих послуг. При цьому у Франції і Фінляндії, поряд з націоналізованими газовими мережа ми та державною енергетикою, існують і при ватні, а також функціонують на основі договору концесії, компанії. Ці компанії відносно не великі, проте їх роль у підвищенні ефективності постачання населення комунальними послуга ми є досить значною.

У Фінляндії 1,4 мільйона будинків об’єднані в 70 000 акціонерних товариств – власників житлової нерухомості. 50 000 з них користуються послугами компаній з управління нерухомістю (операторів), 20 000 управляються самостійно. Оператор (керуюча компанія), перш за все, відповідає за щоденне управління згідно з договором на управління, в якому обумовлюються умови та перелік послуг і розцінки.

Кількість об’єднань власників житла (ОСЖ) у Франції з 2000 по 2010 роки збільшилася в 1,6 раза, у Фінляндії в 1,4 рази, що свідчить про те, що ці об’єднання мають авторитет у населення і є затребуваним інститутом надання комунальних послуг.

Основним позитивним моментом у практиці надання комунальних послуг у Франції і Фінляндії є повсюдне поширення об’єднань власників житла, досвід залучення до управління майном приватних підприємців і повсюдне поширення інформаційних технологій у сфері комунальних послуг. Важливо також повсюдне поширення концесій і приватизації [2].

Головний результат реалізації концепції ОСББ в Україні, створення і функціонування об’єднань власників полягає в поліпшенні якості життя мешканців будинку.

1. Актуальні проблеми реформування житлово-комунального господарства України та основні шляхи їх вирішення [Текст] : Мат. 6ої міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів та науковців / Під ред. М. В. Макаренко, Н. С. Брайковської. – К. : ДАЖКГ, 2008. – 243 с.
2. Лега, Ю. Г. Вдосконалення управління житловокомунальним комплексом України в сучасних умовах розвитку національної економіки [Текст] : Монографія / Ю. Г. Лега, Т. М. Качала, Н. Ф. Чечетова. – Черкаси : ЧДТУ, 2008. – 219 с. – ISBN 9667533271.
3. Дорофиенко, В. В. Создание и организация деятельности объединений совладельцев много квартирных домов (ОСМД) – основа реформирования управления жилищным хозяйством [Текст] / В. В. Дорофиенко, В. И. Логвиненко, И. Н. Осипенко. – Донецк : ВИК, 2007. – 240 с.
4. Економіка міського господарства [Текст] / Т. П. Юр’єва, В. О. Костюк, В. А. Бардаков та ін. – Харків : ХДАМГ, 2008. – 672 с. – ISBN 978966 6951192.
5. Димченко, О. В. Житловокомунальнегосподарство в реформаційному процесі: аналіз, проекту вання, управління [Текст] : монографія / О. В. Дим ченко ; Харк. нац. акад. міськ. госпва. – Х. : ХНАМГ, 2009. – 356 с. – ISBN 789666951512.
Категория: Новини для ОСББ | Добавил: admin (2014-11-25)
Просмотров: 2788 | Теги: досвід, ОСББ, Європа, розвиток | Рейтинг: 4.0/1

Коментарі до ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ОСББ, обговорення та відгуки: