А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [526]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [591]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

 › 

термін характеристична величина властивості матеріалу або виробу

характеристична величина властивості матеріалу або виробу - characteristic value value of a material or product (Xk or Rk) Property having a prescribed probability of not being attained in a hypothetical unlimited test series. This value generally corresponds to a specified fractile of the assumed statistical distribution of the particular property of the material or product. A nominal value is used as the characteristic value in some circumstances. характеристична величина властивості матеріалу або виробу (Xk або Rk) Показник властивості матеріалу або виробу, що має задану вірогідність його недосягнення у гіпотетично необмеженій серії випробувань. Це значення, загалом, відповідає визначеному квантилю припустимого статистичного розподілення відповідної властивості матеріалу або продукту. Вдеяких обставинах номінальне значення використовується як характеристичне значення. характеристическое значениематериала или продукта (Xk или Rk) Значение, характеризующее свойства материала или продукта, имеющее определенную вероятность непревышения при неограниченной серии испытаний. Это числовое значение, обычно соответствует определенной квантили принятого статистического распределения рассматриваемого материала или продукта. При некоторых обстоятельствах номинальное значение распределения используется как характеристическое значение. 0.60 П design value of a material or product property Xd or Rd Value obtained by dividing the characteristic value by a partial factor m γ or M γ , or, in special circumstances, by direct determination. розрахункова величина властивості матеріалу або виробу Xd або Rd Величина, що отримана завдяки діленню характеристичного значення на частковий коефіцієнт надійності m γ , або M γ , чи, в особливих обставинах, безпосереднім визначенням. расчетное значение свойствматериала или продукта (Xd или Rd) Значение, полученное делением нормативного значения на частный коэффициент надежности m γ или M γ , при особых обстоятельствах, заданное непосредственно. 0.61 П nominal value of a material or product property Xnom or Rnom Value normally used as a characteristic value and established from an appropriate document such as a European Standard or Prestandard. номінальна величина властивості матеріалу або виробу Xnom або Rnom Величина, що, як правило, використовується як характеристична величина і встановлена відповідно до належного документу, наприклад, Європейський стандарт або Попередній Європейський стандарт. номинальное значение свойства материала или продукта (Xnom или Rnom) Значение, обычно используемое как характеристическое значение и определенное в соответствующем документе, например, в Европейском стандарте или Предварительном стандарте.

Ця фраза "характеристична величина властивості матеріалу або виробу" згадується у нормативному документі EN 1990 Основи проектування конструкцій. EN 1990, mass
Літера: Ю | Просмотров: 858 | Добавил: admin | Рейтинг: 0.0/0
Також прогляньте схожі будівельні терміни EN 1990 Основи проектування конструкцій:
Фразу додано та оновлено: 2018-2-1

Термін характеристична величина властивості матеріалу або виробу відноситься до категорії літера "Ю", згадується у документі EN 1990 Основи проектування конструкцій.

Ключові слова сторінки: EN 1990, mass,
У "словнику будівельника" є такий термін: Науково-проектна документація
затверджені текстові та графічні матеріали, в яких містяться результати проведення наукових досліджень і якими визначаються наявність, розташування, характеристики об'єктів ...
Дополнительная информация: